Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2022 Tercümanlık Bilirkişi İlanı
01.10.2021

 

T.C.

MARDİN

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

İLAN

 

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemeleri Kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince; 2022 yılına ait bilirkişi listelerinin Mardin Merkez ve Mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Ceza Mahkemelerinde tercümanlık yapacaklara ait liste oluşturulacaktır.

İhtiyaç duyulan alanlarda bilirkişilik (Tercümanlık) yapmak isteyenlerin ve aşağıda belirtilen şartları taşıyanların 4 Ekim 2021 tarihinden başlayarak 28 Ekim 2021 tarihine kadar Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla ve Mardin Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

TERCÜMANLIK YAPILMASI TALEP EDİLEN DİLLER:

 

S.NO

TERCÜMANLIK DİLİ

1

İngilizce

2

Almanca

3

Fransızca

4

İspanyolca

5

Rusça

6

Arapça

7

Yunanca

8

İsveççe

9

Bulgarca

10

Ukraynaca

11

İtalyanca

12

Gürcüce

13

Hollandaca

14

Çince

15

Kürtçe

16

Osmanlıca

17

Türkmence

18

Azerice

19

Rumence (Moldova)

20

Farsça

21

Urduca

22

Flemenkçe

23

Norveççe

24

Boşnakça

25

Ermenice

26

Zazaca

27

Özbekçe

28

Soranice

29

Fince

30

Afgan Dili

31

Sağır ve Dilsiz Tercümanı

32

Ayrıca ihtiyaç duyulacak tüm diğer diller

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI   :

      Listeye kayıt olabilmek için tercümanın;     

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 2. Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
 3. En az ilkokul mezunu olması,

ç)   Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olması,

 1. Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
 2. Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
 3. Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmesi,
 4. Başka bir Komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.

 

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:

 

 1. T.C. Kimlik Fotokopisi
 2. Adli Sicil Kaydı,
 3. Adres beyanı, (e-devletten ve Nüfus Müdürlüğünden alınabilir.)
 4. Aile Nüfus Kayıt Örneği,
 5. Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika, gibi belgelerin aslı veya Komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
 6.  İki adet vesikalık fotoğraf,
 7. Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya Komisyonca onaylanmış örneği eklenir.

 

BAŞVURU USULÜ          :

Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler 4 Ekim 2021 tarihinden başlayarak 28 Ekim 2021 tarihine kadar Mardin Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığımıza başvuru formu ile başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla Komisyonumuza gönderilmek üzere müracaat yapılabilmektedir. Dilekçe ile birlikte başvuru için gerekli evraklar UYAP üzerinden ilgili Komisyona gönderilir. Belgelerin asılları veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca ilgili Komisyona fiziki olarak ulaştırılır.

Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.

Başvuru dilekçesine Komisyonca istenen belgeler eklenir, başvuru dilekçesinde ayrıca bilirkişiye ait banka adı ve IBAN hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  :

Başvurular Komisyonumuzca başvuranların adları, T.C. Kimlik numaraları, bölüm ve uzmanlık dalları var ise çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri ve iletişim bilgileri yazılmak suretiyle elektronik ortamda işlenir.

Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgelerin eksik olması halinde başvuru sahibine belgelerin tamamlaması için bir haftalık kesin süre verilir.

Başvurular Komisyon tarafından 23 Kasım 2021 tarihine kadar değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucu istenilen belgelerin ihtara rağmen, tamamlanmamış olması ya da başvuru sahibinin şartları taşımadığının tespiti halinde talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin liste Mardin Adliyesi internet sitesinde ilan edilir.

Talepleri uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanlarına göre sınıflandırma yapılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içerisinde kararı veren Komisyonumuza yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde kesin olarak karara bağlar.

                    

YEMİN                   :

Listeye kabul edilenlerin yeminleri 07 Aralık 2021 Salı günü saat: 14:00’te Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre tercüman listelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmelik gereğince Komisyonumuzca yaptırılacak olup, belirtilen gün ve saatte Mardin Adli Yargı Adalet Komisyonu kaleminde (221 Nolu Oda) hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

LİSTELERİN YENİLENME USULÜ:

Listeler, her yıl bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden oluşturulur. Adayların belirtilen tarihlerde tekrar müracaat etmeleri gerektiği, Bilirkişilikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunması halinde bir daha listeye yazılmayacakları hususu ilanen tebliğ olunur.  

 

LİSTELERİN İLANI       :

 

Yemin eden tercümanlardan oluşan kesin liste 31 Aralık 2021 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne, Mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilir.

Liste Mardin Adliyesi internet sitesi olan (http://www.mardin.adalet.gov.tr) adresinde ve adliye ilan panosuna asılarak ayrıca ilan edilir.

İlan olunur.30/09/2021

 

 

 

                                                                                                                                                                            Önder Kürşad MUTLU-107311

                                                                                                                                                                  Mardin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

                                                                                                                                                                            Adalet Komisyonu Başkanı

                                                                                                                                                                                             e-imzalı

 

 

 

EKLER:

 

Adres

13 Mart, Vali Ozan Cad. Hükümet Konağı, 47200 Mardin Merkez/Mardin

Telefon

04822123601

04822121027

E-Posta

mardincbsisaretadalet.gov.tr